Dulce de leche


- Posar una llauna mitjana sense obrir de llet condensada (de 400 g aproximadament) en una olla i cobrir-la molt amb aigua. Bollir per tres hores a fot alt. Afegir aigua si aquesta deixa de cobrir la llauna. Apagar i deixar refredar la llauna dins l'aigua. Un cop freda, obrir.
- Poner una lata mediana sin abrir de leche condensada (de 400 g aproximadamente) en una olla y cubrirla mucho con agua. Hervir por tres horas a fuego alto. Agregar agua si ésta deja de cubrir la lata. Apagar i dejar enfriar la lata dentro del agua. Una vez fría, abrir.
- Put a medium can unopened of condensed milk (of 400 g aproximatelly) in a boiling pot and cover with water. Boil for three hours with high heat. Put water if it let to cover the can. Turn off and let it cold in the water. Once cold, open.
- Por uma lata mediana sem abrir de leite condensado (duns 400 g aproximadamente) numa panela e cobrí-la muito com água. Ferver por três horas em fogo forte. Adicionar água se deixa de cobrir a lata. Apagar o fogo e deixar a lata esfriar no água. Quando estiver fria, abrir.