Arròs del senyoret- En quatre cullerades d'oli fregir una ceba tendra mitjana tallada ben petita. Després, afegir un pebrot verd mitjà i un pebrot vermell petit tallats a dauets i un gra d'all picat amb una cullerada de julivert. Quan tot estigui fregit, afegir una sípia tallada petita, una culleradeta de pebre vermell i cuatre cullerades de tomàquet triturat. Quan el tomàquet hagi perdut l'aigua, afegir mig got de vi blanc. En evaporar-se, afegir 5 tassetes de cafè d'arròs i remoure. Afegir el doble de brou de peix que d'arròs i uns brins de safrà. Després de dos minuts bollint provar de sal. Quan l'arròs estigui gairebé fet, afegir uns 30 musclos sense closca i gambes o llagostins pelats. Deixar fins que el brou s'evapori.

- En cuatro cucharadas de aceite freir una cebolleta mediana cortada muy pequeña. Después, añadir un pimiento verde mediano y un pimiento rojo pequeño cortados a daditos y un diente de ajo machacado con una cucharada de perejil. Cuando todo esté frito, añadir una sepia cortada pequeña, una cucharadita de pimentón y cuatro cucharadas de tomate triturado. Cuando el tomate haya perdido el agua, añadir medio vaso de vino blanco. Al evaporarse, añadir cinco tazas de café de arroz y remover. Añadir el doble de caldo de pescado que de arroz y unas hebras de azafrán. Después de dos minutos hirviendo probar de sal. Cuando el arroz esté casi hecho, añadir unos 30 mejillones sin cáscara y gambas o langostinos pelados. Dejar hasta que el caldo se evapore.

- In four soup-spoons of oil fry one medium spring onion cut tiny. Later, add one medium green pepper and one little red pepper cut in little dices and a smashed garlic clove with a soup-spoon of parsley. When everything is fried, add a cuttlefish cut little, a tea-spoon of paprika and four soup-spoons of grinded tomato. When tomato has lost water, add half a glass of white wine. After it evaporates, add five tea-cups of rice and mix. Add two times of fish stock than rice and some saffron. After two minutes boiling check the salt. When rice is almost cooked, add 30 mussels without shell and some peeled prawns. Let boil until stock is evaporated.

- Em quatro colheres grandes de azeite fritar uma cebolinha mediana cortada pequena. Depois, adicionar um pimento verde mediano e um pimento vermelho pequeno em dadinhos e um dente de alho triturado com um colher grande de salsinha. Quando todo estiver frito, adicionar uma sépia, uma colher pequena de colorão e quatro colheres grandes de tomate triturado. Quando o tomate tiver perdido o àgua, adicionar medio copo de vinho branco. Ao se evaporar, adicionar cinco xícaras de arroz e misturar. Adicionar o duplo de caldo de peixe do que arroz e uns fios de açafrão. Depois de dois minutos fervendo, testar de sal. Quando o arroz fique quase cozinhado, adicionar uns 30 mexilhões sem casca e camarões também descascados. Deixar ferver até o caldo se evaporar.

Risotto dolç / Risotto dulce / Sweet risotto / Risotto doce- En una olla posar a bollir quatre gots de llet amb una branca de canyella, una branca de vainilla i la pell d'una llimona (només la part groga). Quan comenci a bollir apagar. També, fer un almívar amb un got d'aigua i sis cullerades de sucre. En una paella, posar una mica de mantega i un got d'arròs. Després d'un minut, afegir la llet poc a poc, uns brins de safrà i remoure constantment. Quan l'arròs estigui gairebé cuit, es posa l'almívar. Acabar amb una mica de mantega i una cullerada de mascarpone, remenant en un bany maria invertit. Si queda massa espés, afegir una mica d'aigua freda fins tenir una textura cremosa. Se serveix fred.

- En una olla poner a hervir cuatro vasos de leche con una rama de canela, una rama de vainilla y la piel de un limón (sólo la parte amarilla). Cuando empiece a hervir, apagar. También, hacer un almíbar con un vaso de agua y seis cucharadas de azúcar. En una sartén, poner un poco de mantequilla y un vaso de arroz. Después de un minuto, añadir la leche poco a poco, unas hebras de azafrán y remover constantemente. Cuando el arroz esté casi cocinado, se le añade el almíbar. Acabar con un poquito de mantequilla y una cucharada de mascarpone, mezclándolo todo en un baño maría invertido. Si queda demasiado espeso, añadir un poco de agua fría hasta tener una textura cremosa. Se sirve frío.

- In a pot, boil four glasses of milk, one stick of cinnamon, one vanilla branch and the peel of a lemon (just the yellow part). When it starts boiling, turn the fire off. Also, make a syrup with one glass of sugar and six sugar soupspoons. In a frying pan, add a little bit of butter and one glass of rice. After a minute, add milk slowly and some saffron threads, Move it constantly. When rice is almost cooked, all the syrup. Finish with a little bit of butter and a soupspoon of mascarpone cheese, mixing all in a bain marie with cold water. If it is too thick, add some cold water until it becomes creamy. Serve cold.

- Numa panela, ferver quatro copos de leite, um pau de canela, uma baunilha e a pele dum limão (só a parte amarela). Quando comece a ferver, desligar o fogo. Além disso, fazer um xarope com um copo de água e seis colheres grandes de açúcar. Numa frigideira, passar um copo de arroz por um pouco de manteiga por um minuto. Então, adicionar o leite aos poucos, uns fios de açafrão e mexer constantemente. Quando o arroz fique quase cozinhado, adicionar o xarope. Terminar com um pouco de manteiga e uma colher grande de mascarpone, misturando tudo num banho maria invertido. Se fica muito grosso, adicionar água fria até ficar de textura cremosa. Servir frio.

Arròs de pollastre i suc / Arroz de pollo y jugo / Chicken and juice rice / Arroz de frango e suco- Fregir una ceba tendra mitjana i un pebrot verd petit tallats ben petits en una mica d'oli. Quan estiguin fregits, afegir un gra d'all tallat ben petit, una cullerada de julivert i 100 grams de pollastre tallat a tires fines. Després afegir dos gots d'arròs. Remenar. Afegir mig got de vi blanc. Quan s'hagi reduït afegir uns pèssols i afegir un got de suc (de Fricandó o de guisat) i cinc d'aigua. Controlar el nivell de sal.

- Freir una cebolleta mediana y un pimiento verde pequeño cortados pequeños en un poco de aceite. Cuando estén fritos, añadir un diente de ajo cortado muy pequeño, una cucharada de perejil y 100 gramos de pollo cortado a tiras finas. Después, añadir dos vasos de arroz. Remover. Añadir medio vaso de vino blanco. Cuando se haya reducido, añadir unos guisantes y un vaso de jugo (de Fricandó o guiso) y cinco de agua. Controlar el nivel de sal. 

- Fry a medium spring onion and a little green pepper cut little in a bit of oil. When they are fried, add a garlic clove cut tiny, one soup-spoon of parsley and 100 gr of chicken cut in thin stripes. Later, add two glasses of rice. Move. Add half a glass of white wine. When it is reduced, add a some sweetpeas and one glass of juice (of Fricandó or any stew) and five glasses of water. Control the level of salt. 

- Fritar meia cebolinha mediana e um pimento verde pequeno cortados pequenos num pouco de azeite. Quando estiverem fritos, adicionar um dente de alho cortada pequena, uma colher grande de salsinha e 100 gr de frango cortado a tiras pequenas. Depois, adicionar dois copos de arroz. Mexer. Adicionar meio copo de vinho branco. Quando estiver reducido, adicionar umas ervilhas e um copo de suco (de Fricandó ou de guisado) e cinco de água. Controlar o nivel de sal.